ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

6Λ9Σ4653Π4-ΒΑΡ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Λ9Σ4653Π4-ΒΑΡ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

100015966

467066

Απόφαση έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 2.685,54 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και των λοιπών νόμιμων κρατήσεων, για την εξόφληση των Τιμολογίων Νο 8,9,10,11,12,13/14/12-8-2021 με Δελτία Αποστολής 17496/12-7-21, 17497/12-7-21, 17498/27-7-21, 17499/27-7-21, 17500/27-7-21, 17501/12-8-21, 17502/12-8-21, 17503/12-8-21 της Επιχείρησης με επωνυμία «ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡ. ΣΑΜΑΤΑ με διακριτικό τίτλο (COPYLINE)», της 1ης τμηματικής προμήθειας των Γραφικής ύλης – αναλωσίμων – Εκτυπώσεων – Βιβλιοδεσιών – Ημερολογίων – Παρουσιολογίων, για την υλικοτεχνική υποστήριξη των «Αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών» στο πλαίσιο του Έργου «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία – Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης & Μελέτη – Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων»

30/09/2021 14:46:19

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *