ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΩΓ8ΔΟΡΡ3-ΖΤ7

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΓ8ΔΟΡΡ3-ΖΤ7

30/09/2021 03:00:00

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΕΜΥ Α.Ε.)

50037

Θ-5336

Απόφαση για τον έλεγχο των μηχανημάτων του οφθαλμολογικού τμήματος, μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης στην εταιρεία MINOPTA και εκτιμώμενο κόστος ενιακόσια ενενήντα δύο ευρώ (992 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Θήρας

30/09/2021 16:09:09

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *