ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

6ΞΦΡΟΚΩΖ-Σ32

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΞΦΡΟΚΩΖ-Σ32

30/09/2021 03:00:00

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

53379

2124/30-9-21

Αρ. Αποφ. 112/2021 ΜΕ ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης (αρ. 203 Ν.4555/2018) για την συμμετοχή του Νομικού Προσώπου στην ημερίδα αφιερωμένη στην Άσκηση και Υγιεινή Διατροφή των γυναικών με τίτλο «Revival» που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Καστρί Domotel σε βάρος του Κ.Α. 15.6472.01 με περιγραφή «έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων » ποσού 2.193,55€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (ήτοι συνολικό ποσό 2.720,00€)

30/09/2021 14:37:29

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *