ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ω0Π0ΟΡΡΠ-4Μ8

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω0Π0ΟΡΡΠ-4Μ8

30/09/2021 03:00:00

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

50014

ΔΟ.98/30.09.2021

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες του Περιφερειακού Γραφείου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην Θεσσαλονίκη.

30/09/2021 15:07:41

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *