ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

6ΓΩΖ469066-91Ψ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΓΩΖ469066-91Ψ

30/09/2021 03:00:00

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ

99222002

17ης/23-09-2021 θ. 36

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικών
Της 17ης /23.09.2021 Τακτικής Συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»Θέμα 36ο : Έγκριση πρακτικού τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας αυτόματων
επαναφορτιζόμενων συρραπτικών εργαλείων ευθείας συρραφής , και ανταλλακτικών κασετών , δαπάνης 23.857,60€.
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τις ανάγκες του Χειρουργείου του του Νοσοκομείου μας ,. κατόπιν πρόσκλησης ανοιχτού
διαγωνισμού

30/09/2021 14:51:21

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *