ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΨΠΞ346ΜΤΛΗ-ΦΦΛ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΠΞ346ΜΤΛΗ-ΦΦΛ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

100054501

6082α

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2021-2022» – Πασχώνη Βασιλική

30/09/2021 14:45:22

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *