ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

68ΔΜΩΛΡ-ΛΡΦ

https://diavgeia.gov.gr/doc/68ΔΜΩΛΡ-ΛΡΦ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

6163

14551/2021

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 341/2021.Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του Πρακτικού IΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου : «TΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Τ.Κ. ΖΑΡΑΚΩΝ».

30/09/2021 14:44:51

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *