ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Ω1ΩΘ469Β7Ξ-Φ11

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω1ΩΘ469Β7Ξ-Φ11

30/09/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

99206913

17784/21/ΓΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ

30/09/2021 14:41:29

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *