ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Ψ9ΘΣΩΛΡ-6Ρ4

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ9ΘΣΩΛΡ-6Ρ4

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

6163

14552/2021

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 342/2021.Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του Πρακτικού IΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου : «Βελτίωση Βατότητας οδών ΤΚ Καλεντζίου».

30/09/2021 14:41:16

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *