ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

9ΔΡΕΩΛΡ-Ξ0Δ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΔΡΕΩΛΡ-Ξ0Δ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

6163

14553/2021

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 343/2021.Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του Πρακτικού IΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου : «Επισκευές κοινοτικών καταστημάτων Κονιστρών , Αγ. Γεωργίου και Οξυλίθου».

30/09/2021 14:39:07

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *