ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Ω8ΛΟΩΛΡ-ΕΣΞ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω8ΛΟΩΛΡ-ΕΣΞ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

6163

14554/2021

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 344/2021. Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του Πρακτικού IΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΥ».

30/09/2021 14:37:34

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *