ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

6ΜΛΗ46ΜΤΛΗ-ΛΜ2

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΜΛΗ46ΜΤΛΗ-ΛΜ2

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

100054501

24208

Απόφαση επανατοποθέτησης ΜΕΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

30/09/2021 14:36:49

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *