ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΨΛΖ9Ω0Π-Τ4Ε

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΛΖ9Ω0Π-Τ4Ε

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

6324

21598

«Έγκριση Πρακτικού Ι για την εξέταση των προσκομισθέντων εγγυητικών επιστολών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ – Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 135769».

30/09/2021 14:36:44

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *