ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

9ΕΛ746ΜΤΛΗ-ΙΨΜ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΕΛ746ΜΤΛΗ-ΙΨΜ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

100054501

24206

Απόφαση επανατοποθέτησης ΚΕΡΑΜΙΤΖΗ ΜΙΓΚΕΝΑ

30/09/2021 14:36:40

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *