ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΩΓ6Ζ46ΜΤΛΗ-ΙΝΔ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΓ6Ζ46ΜΤΛΗ-ΙΝΔ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

100054501

3659

Έγκριση Υλοποίησης με χρήση ιδίων μέσων (Αυτεπιστασία) από τον Τελικό Δικαιούχο του Υποέργου 6 «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2021-2022» στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 2021-2022» (MIS 5131861) του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020

30/09/2021 16:03:39

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *