ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

9Θ584690ΒΩ-ΣΙΡ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Θ584690ΒΩ-ΣΙΡ

30/09/2021 03:00:00

ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ‘ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO’

99221899

16676/29-09-2021

ΘΕΜΑ 8 : «ΕΓΚΡΙΣΗ: Α) πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής αξιολόγησης και Β) πρακτικού οικονομικής αξιολόγησης του ηλεκτρονικού β΄Επαναληπτικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής (χαμηλότερη τιμή) ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1.8 «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΠΛΗΡΗ ΣΕΤ ΧΡΗΣΗΣ», ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΑ COVID-19- Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ» ΤΗς 43Ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ/30-09-2021

30/09/2021 14:33:56

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *