ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΩΞΦ346ΜΝΠ3-ΖΤ1

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΞΦ346ΜΝΠ3-ΖΤ1

30/09/2021 03:00:00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

100063383

40/29-09-2021

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης των άρθρων 12 του Ν.4412/2016 και 100 του Ν.3852/2010, όπως ισχύουν, μεταξύ του Ο.Τ.Α. Β’ βαθμού «Περιφέρεια Πελοποννήσου» και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «Πάρνωνας Α.Ε.» για την πράξη: «Οργάνωση της συμμετοχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Εκθεσιακή Δραστηριότητα «Πανηπειρωτική 2021»

30/09/2021 15:18:37

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *