ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΨΠΘ84690Ω5-4Η1

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΠΘ84690Ω5-4Η1

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ‘ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ’

99221990

21052 / 29.9.21

Θέμα 143ο ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΔ 10/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ «ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

30/09/2021 15:18:31

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *