ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

92ΦΒΩΛΡ-ΒΧΡ

https://diavgeia.gov.gr/doc/92ΦΒΩΛΡ-ΒΧΡ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

6163

14556/2021

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 346/2021.Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού απόρριψης της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «EΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ».

30/09/2021 14:59:37

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *