ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΨΕΖ6ΩΛΡ-Η76

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΕΖ6ΩΛΡ-Η76

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

6163

14555/2021

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 345/2021. Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του Πρακτικού IΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου : «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΤΚ ΚΟΣΚΙΝΩΝ».

30/09/2021 14:57:54

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *