ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΨΥΒ046ΜΤΛΗ-Δ90

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΥΒ046ΜΤΛΗ-Δ90

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

100054501

Φ. 121/ Ζ2/123417

Έγκριση πίστωσης για προκηρύξεις εξέλιξης (2) θέσεων καθηγητών του ΕΚΠΑ

30/09/2021 14:51:47

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *