ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Ω52Ω46Μ9ΗΓ-Θ4Φ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω52Ω46Μ9ΗΓ-Θ4Φ

30/09/2021 03:00:00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

100038455

. 1678/3/30-09-2021

Αποδοχή γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας των Διαδικασιών Σύναψης της Σύμβασης Σχολικά Γεύματα σχετικά με την ανάδειξη οριστικών αναδόχων, συνέπεια αποφάσεων της Α.Ε.Π.Π., στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την αριθ.6/2021 Διακήρυξη

30/09/2021 14:50:31

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *