ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ψ0ΒΓ4653Π4-Κ1Χ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ0ΒΓ4653Π4-Κ1Χ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

100015966

467646

Απόφαση πρόσληψης ΠΕ Αρχαιολόγου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών βάσει της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/410836/ 01-09-2021 (ΑΔΑ: 6ΛΘ64653Π4-Κ5Ξ) Προκήρυξης μας, για τις ανάγκες του υποέργου ΙΙΙ «Αρχαιολογική παρακολούθηση του έργου ‘Αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης, Π.Ε. Έβρου’» που υλοποιείται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου στο πλαίσιο της πράξης «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλε-ελέγχου-τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης Δήμου Σαμοθράκης και αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Καμαριώτισσας, Δήμου Σαμοθράκης» του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

30/09/2021 15:18:58

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *