ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

6Β4ΚΟΡ1Θ-197

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Β4ΚΟΡ1Θ-197

30/09/2021 03:00:00

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

50204

2325

Απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 29-03-2021 ενστάσεως της εταιρείας «ΑΓΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αναδόχου του έργου «Αντικατάσταση – Επέκταση δικτύων ύδρευσης στην περιοχή Ηλιούπολης – Τμήμα 1 και 2» κατά της με αρ.2263/11-03-2021 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας με την οποία απερρίφθη η "δήλωση διακοπής" της αναδόχου

30/09/2021 14:58:01

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *