ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΨΖ8Σ46ΜΤΛΗ-552

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΖ8Σ46ΜΤΛΗ-552

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

100054501

5733

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης εκπαιδευτικών/ΕΕΠ σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας στο πλαίσιο της Πράξης «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2021-2022», με κωδικό ΟΠΣ: 5131861 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, 2014-2020

30/09/2021 14:56:40

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *