ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

6ΣΙΧ46ΜΤΛΗ-Ψ7Ρ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΣΙΧ46ΜΤΛΗ-Ψ7Ρ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

100054501

5731

Απόφαση τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ: 5131699 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, 2014-2020

30/09/2021 14:54:49

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *