ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

6ΠΥΖ46ΜΤΛΗ-ΡΔΩ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΠΥΖ46ΜΤΛΗ-ΡΔΩ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

100054501

5732

Απόφαση τοποθέτησης – διάθεσης εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» με κωδικό ΟΠΣ 5131891 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, 2014-2020

30/09/2021 14:50:52

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *