ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

6Τ2Θ4653Π4-ΕΕΠ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Τ2Θ4653Π4-ΕΕΠ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

100015966

467364

Απευθείας Ανάθεση «Παροχής Υπηρεσιών Εξωτερικού Εμπειρογνώμονα για το Σχεδιασμό και Ανάπτυξη/Υλοποίηση Πιλοτικών Δράσεων και Πλάνου Στρατηγικής» στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «inTegRated mAnagement models For archaEological paRks», που υλοποιείται το πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014-2020, με κωδικό 1071 και ακρωνύμιο «Transfer», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.

30/09/2021 14:50:28

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *