ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

9ΧΨΙ7Λ7-51Η

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΧΨΙ7Λ7-51Η

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

5002

2105

Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού No 54 της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής , για κατάργηση των δρομολογίων με αρ. 79, 112, 113 & 116 , στα πλαίσια του Δ.Σ.Α. 2019-2022 της Περιφέρειας Αττικής, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ , για το σχολικό έτος 2021-2022.

30/09/2021 14:48:24

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *