ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΨΩ0ΨΟΞΛΔ-09Α

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΩ0ΨΟΞΛΔ-09Α

30/09/2021 03:00:00

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

54730

14079/10-09-2021

Εισήγηση διαβίβασης προς έγκριση του Πρακτικού 10/2021 της Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων σχετικά με την οριστική παραλαβή των ΠαραδοτέωνΠ1.1.2.2: «Εκθέσεις-Αναφορές-Εισηγήσεις» του Πακέτου Εργασιών ΠΕ1.1: «Επιστημονικός Σχεδιασμός, Συγκρότηση Επιστημονικών Ομάδων μέσω Μητρώων και Διοίκηση της Πράξης» από τους Συντονιστές της Θεματικής Κατηγορίας 3: «Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού» κ. Κυριαζόπουλο, κ. Πανταζή και κ. Αναστασίου της Ομάδας Εργασίας ΕΟΤΠ-ΓΠ, της Πράξης "Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας", MIS 5027220

30/09/2021 14:47:48

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *