ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

9ΗΚΤ7Λ7-397

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΗΚΤ7Λ7-397

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

5002

2104

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 120,00 € ( εκατόν είκοσι ευρώ ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την προμήθεια τριών (3) βιβλίων πρωτοκόλλου ,τριών (3) βιβλίων πρακτικών και μίας (1) σφραγίδας στρογγυλής με τρεις κύκλους ,για τις ανάγκες της υπηρεσίας του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Πειραιά.

30/09/2021 14:45:16

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *