ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

6ΦΟΒ46ΜΤΛΗ-ΚΘΜ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΦΟΒ46ΜΤΛΗ-ΚΘΜ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

100054501

5730

Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ ΕΕΠ σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας στο πλαίσιο της Πράξης: «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ 5131704, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020

30/09/2021 14:44:46

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *