ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

99Ι746ΜΤΛΗ-Φ1Κ

https://diavgeia.gov.gr/doc/99Ι746ΜΤΛΗ-Φ1Κ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

100054501

6408/30-09-2021

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης εκπαιδευτικών/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Β’ ΦΑΣΗΣ σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΗΛΕΙΑΣ στο πλαίσιο της Πράξης «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2021-2022», με κωδικό ΟΠΣ: 5131861 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, 2014-2020

30/09/2021 16:04:29

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *