ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΩΜΦΞ7Λ7-Η11

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΜΦΞ7Λ7-Η11

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

5002

2103

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την άμεση πληρωμή του ΚΤΕΟ των με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΥ 5987 και ΚΗΙ 3356 υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Πειραιά και ορισμός υπόλογου για την έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

30/09/2021 14:42:40

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *