ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΨΣΧΒ46ΜΤΛΗ-ΠΥΒ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΣΧΒ46ΜΤΛΗ-ΠΥΒ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

100054501

Φ.16/8699

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας στο πλαίσιο της Πράξης «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2021-2022», με κωδικό ΟΠΣ: 5131861 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, 2014-2020

30/09/2021 14:39:58

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *