ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

6Χ357Λ7-ΥΙ9

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Χ357Λ7-ΥΙ9

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

5002

2102

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, συνολικού ποσού 86,80 € ( ογδόντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την αμοιβή Δικαστικής Επιμελήτριας, για επιδόσεις εγγράφων της Π.Ε. Πειραιά και Νήσων.

30/09/2021 14:39:20

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *