ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΨΗΥΙ46ΜΤΛΗ-ΦΑΗ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΗΥΙ46ΜΤΛΗ-ΦΑΗ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

100054501

7469

«Απόφαση τοποθέτησης- διάθεσης εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ: 5131699του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, 2014-2020»

30/09/2021 14:35:27

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *