ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

90ΦΚ46ΜΤΛΗ-ΞΗ4

https://diavgeia.gov.gr/doc/90ΦΚ46ΜΤΛΗ-ΞΗ4

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

100054501

7472

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) /αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου στο πλαίσιο της Πράξης: «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το σχολικό έτος 2021-2022, ΔΡΑΣΗ 9ii.23.1.», με κωδικό ΟΠΣ 5109184, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

30/09/2021 14:33:37

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *