ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

6Ξ3146ΜΤΛΗ-Κ87

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ξ3146ΜΤΛΗ-Κ87

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

100054501

4773

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης εκπαιδευτικών/ΕΕΠ σε Σχολικές Μονάδες στο πλαίσιο της Πράξης « Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με Κωδικό ΟΠΣ 5010706, σχολικό έτος 2021-2022, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαί-δευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020».

30/09/2021 14:33:02

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *