ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

60ΝΙ469Β7Δ-ΞΡΘ

https://diavgeia.gov.gr/doc/60ΝΙ469Β7Δ-ΞΡΘ

30/09/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

99206924

7202

κάλυψη μίσθωσης ακινήτου συνολικού εμβαδού 990τ.μ., αποτελούμενο από ισόγειο επιφάνειας 400 τ.μ. και α’ όροφο επιφάνειας 194 τ.μ. καθώς και βοηθητικούς χώρους 396 τ.μ. για τις ανάγκες της Σχολής Καλών Τεχνών στην πόλη του Ναυπλίου επί της οδού Τέρμα Ρετάλη, Πάροδος Ροδίου, Άρια Ναυπλίου, για τέσσερα (4) έτη με δυνατότητα παράτασης, για το το έτος 2021, σύμφωνα με την υπ’αρίθμ. 7300/7-8-2020 σύμβαση με ΑΔΑ: Ψ59Ι469Β7Δ-ΠΚΗ και το από 25/11/2020 πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής ακίνητου.

30/09/2021 14:56:31

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *