ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

9Τ9ΩΩ9Θ-ΑΘ3

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Τ9ΩΩ9Θ-ΑΘ3

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

6072

Α-1943

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1943 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ (0,06%) ΤΩΝ ΧΕΠ Α1855 ΚΑΙ Α885/2021

30/09/2021 14:55:56

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *