ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

6Ζ6ΚΟΡ1Θ-ΚΜΘ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ζ6ΚΟΡ1Θ-ΚΜΘ

30/09/2021 03:00:00

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

50204

113270

ΧΕΠ 113270/29-09-2021 ΤΙΜ.176/02-06-2021 ΑΓΑΙΟΥ SOLUTIONS A.E.

30/09/2021 14:41:59

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *