ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

ΨΤΙΝΩ9Ο-ΜΧΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΤΙΝΩ9Ο-ΜΧΟ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

6053

28017

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΕΙΣ 5ΩΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

30/09/2021 14:51:49

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *