ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Ψ34ΗΩ9Ο-ΟΘΗ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ34ΗΩ9Ο-ΟΘΗ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

6053

28032

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

30/09/2021 14:49:15

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *