ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

6Χ5ΣΩ9Ο-0Γ8

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Χ5ΣΩ9Ο-0Γ8

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

6053

28015

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΕΙΣ 4ΩΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

30/09/2021 14:44:44

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *