ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Ψ3ΩΥΩ9Ο-Λ2Ω

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ3ΩΥΩ9Ο-Λ2Ω

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

6053

28011

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΕΙΣ 3ΩΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

30/09/2021 14:39:54

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *