ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ω26Ξ46Ψ842-ΦΡ5

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω26Ξ46Ψ842-ΦΡ5

30/09/2021 10:05:37

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

99201077

298440

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης στις εξωτερικές όψεις διαμερίσματος ισογείου (χωρίς χρήση ικριωμάτων)

30/09/2021 15:11:13

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *