ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

63ΥΝ46ΨΖΣΠ-Π42

https://diavgeia.gov.gr/doc/63ΥΝ46ΨΖΣΠ-Π42

30/09/2021 03:00:00

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

99203024

604/599/23767

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής –Παρακολούθησης για την «ανάδειξη ανάδοχου παροχής catering ημερίδας του ΥΠΑΙΘ την 01/10/2021 , (συμμετέχοντες: 150 άτομα) του Υποέργου 10 «Ενημερωτικές /Επιμορφωτικές Ημερίδες» της Πράξης «Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ» με κωδικό ΟΠΣ 5131399 στο Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» .

30/09/2021 15:17:48

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *