ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

6655469ΗΡ8-ΘΘ3

https://diavgeia.gov.gr/doc/6655469ΗΡ8-ΘΘ3

30/09/2021 03:00:00

ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ)

99220974

27734

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Architecture for Unified Regional and Open digital ecosystems for Smart Communities and wider Rural Areas Large scale application» – «AURORAL» @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ

30/09/2021 14:53:28

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *