ΣΥΜΒΑΣΗ

Ψ5ΒΑ469ΗΕΟ-Β98

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ5ΒΑ469ΗΕΟ-Β98

30/09/2021 03:00:00

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΚΚΕ)

99220977

2234/406ΓΠ/30-09-2021

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τον κ. Οικονόμου Χαράλαμπο στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «European Social Policy Network (ESPN)».

30/09/2021 14:38:22

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *